KHAY CÔM INOX 5 NGĂN T5-A

Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: 12 thang
Xuất xứ: Thien Do
Mô tả:

KHAY CÔM INOX 5 NGĂN T5-A

KHAY CÔM INOX 5 NGĂN

Model: T5-A

KT: 370 x 292 x 30 mm

Chieàu cao khi ñaäy naép: 52 mm

Söû duïng inox SUS 201 ngoaïi nhaäp

Daøy 6 zem 

Goàm 5 ngaên khoâng coù hoa vaên 

Naép nhöïa traéng

Xuaát xöù: THIEÂN ÑOÂ – VIEÄT NAM